CarPoint Loterijas uzvarētāji

CarPoint loterijas uzvarētāji un Virši A dāvanu kartes 400,00 EUR vērtībā ieguvēji:

1. Dmitrijs Zotovs

2. Mūsu grants, SIA

3. Miks Zvirbulis

4. Mareks Jonass

5. Valdis Saulītis

 

Apsveicam! Par laimesta saņemšanu ar uzvarētājiem sazināsimies individuāli!

CarPoint Loterijas noteikumi

1. Loterijas izplatītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUTONAMS”, reģistrācijas numurs: 40003365158, juridiskā adrese: Rīga, Skanstes iela 9A, LV-1013, Turpmāk – Izplatītājs. 

2. Loterijas norises teritorija: Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.

3. Loterijas norises laiks:

3.1. Loterijas norises sākums – 2022.gada 12. maijs

3.2. Loterijas norises beigas – 2022.gada 17.augusts

3.3. Loterijas reģistrācijas periods – no 2022.gada 12.maija līdz 2022.gada 12.augustam.

4. Laimestu fonds: 5 DUS dāvanu kartes 400,00 EUR vērtībā, derīgas līdz 11.10.2022

5. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.

5.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 3. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā. 

5.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 1000 (viens tūkstotis) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 5 (pieci) pret 1000 (vienu tūkstoti).

6. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2022. gada 12. maija līdz 2022. gada 12. augustam, jāuzstāda CarPoint iekārta, jāveic pakalpojuma apmaksa un jāpiesakās Carpoint loterijas dalībai norādot savu vārdu, uzvārdu, rēķina numuru un epastu.  

6.1. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu – vārds, uzvārds – ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.

7. Ar balvas saņemšanu saistītie loterijas dalībnieka papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai pasta izdevumi, netiek segti.

8. Loterijā tiek 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu.

8.1. Izloze notiek 2022.gada 16.augustā plkst. 13.00 Loterijas Izplatītāja telpās – Rīgā, Skanstes ielā 9A, 2. stāvā.

9. Laimējošo personu saraksts tiks publicēts 2022. gada 17. augustā līdz plkst. 13.00 mājas lapā www.carpoint.lv. 

10. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 

10.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar SIA “Autonams” darba dienās no 9.00 līdz 17.30 pa e-pastu autonams@autonams.lv vai zvanot uz +371 67501850 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2022. gada 17. septembrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Izplatītāju īpašumā. 

10.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu. 

10.3.Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.

11. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „AUTONAMS”, (Skanstes iela 9A, Rīga, Latvija, LV-1013) līdz 2022. gada 30. septembrim ar norādi Loterija “CarPoint loterija”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas. 

11.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. 

11.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.

12. Loterijā nevar piedalīties SIA “AUTONAMS” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.  

13. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ. 

13.1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs. 

13.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.  

13.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.carpoint.lv.

 

 

SIA “AUTONAMS” valdes loceklis Edvīns Panders